Chybová zpráva

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/crskv.cz/public_html/old/includes/file.phar.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int ve funkci element_children() (řádek: 6656 v souboru /home/crskv.cz/public_html/old/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int ve funkci element_children() (řádek: 6656 v souboru /home/crskv.cz/public_html/old/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int ve funkci element_children() (řádek: 6656 v souboru /home/crskv.cz/public_html/old/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int ve funkci element_children() (řádek: 6656 v souboru /home/crskv.cz/public_html/old/includes/common.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters ve funkci drupal_get_feeds() (řádek: 394 v souboru /home/crskv.cz/public_html/old/includes/common.inc).

Rybářská stráž

Členové RS : 

Bosák Štěpán
Dohnal Josef
Holman Dragutin
Jůzl Jan
Kálal Josef
Kundrát Vasil
Pešek Zdeněk
Mach Jan
Machatý Miloslav
Mikšovský Jan
Pagáč Michal
Panocha Josef
Prokop Ivan
Riško Michal
Růžička Martin
Ševčík Leoš
Škarban Viktor
Škvor Jiří
Tóth Petr
Červenka Martin

Vraštil Michal

 

Práva rybářské stáže

,,Zákon 99/2004 Sb.

 
ze dne 10. února 2004
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů
(zákon o rybářství)

HLAVA IV
RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
§ 14
(1) Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je
uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn
navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah
působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s
rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby. Ten vede
evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti. Příslušný
rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt, který rybářskou
stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat náležitosti,
na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.
(2) Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která
a) je starší 21 let,
b) splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,
e) prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost
souvisejících právních předpisů,
f) složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění:
"Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při
kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že
budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející
rybářské stráži".
(3) Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt v
přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost
orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými
onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou
osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.
(4) Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti
vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky. Posuzujícím lékařem se pro účely
tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je rybářská stráž registrována k léčebné péči;
pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak lékař zařízení závodní preventivní péče. 13)
(5) Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl
vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání posuzujícím lékařem. Časová platnost posudku je
omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně
zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.
(6) Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je úřední osobou podle
zvláštního právního předpisu. 14)
(7) Příslušný rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k ověření bezúhonnosti
podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního právního předpisu 8a) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění
podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže,
že na úseku rybářství jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o
přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. Ke splnění podmínky
bezúhonnosti je také třeba předložení dokladů odpovídajících výpisu z evidence Rejstříku trestů
vydaných státem, jehož je osoba občanem, jakož i doklady vydané státy, v nichž se tato osoba více
než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 měsíců, je-li
žadatelem fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena
statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu.
(8) Na řízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybářské stráže se nevztahuje správní
řád.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské
stráže a o jejich ověřování a vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže.
§ 15
Zánik ustanovení rybářské stráže
(1) Ustanovení rybářskou stráží zaniká
a) zánikem rybářského revíru, pro který byla rybářská stráž ustanovena,
b) zánikem výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru, který rybářskou stráž navrhl,
c) zrušením ustanovení rybářské stráže příslušným rybářským orgánem,
d) dnem doručení oznámení rybářské stráže příslušnému rybářskému orgánu o skončení výkonu
rybářské stráže,
e) úmrtím osoby ustanovené za rybářskou stráž.
(2) Příslušný rybářský orgán ustanovení rybářské stráže zruší, pokud fyzická osoba
přestala tuto funkci vykonávat nebo splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až e)
nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Příslušný
rybářský orgán může ustanovení rybářské stráže zrušit na návrh uživatele rybářského revíru nebo z
vlastního podnětu z důvodu závažného nebo opakovaného porušení zákona rybářskou stráží.
(3) Osoba, u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a) až d), nebo
bylo zrušeno její ustanovení rybářskou stráží podle odstavce 2, je povinna neprodleně odevzdat
příslušnému rybářskému orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže.
§ 16
Oprávnění rybářské stráže
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov
řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo
jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského
orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich
způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou
použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních
předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného
rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti
rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu
opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůželi
zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto
doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin,
nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem
funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře
existující přístupové cesty;
e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle
zákona o přestupcích.
§ 17
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu
příslušnému k ochraně přírody a krajiny 15) nebo Policii České republiky. 16)
(2) Rybářská stráž je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností všechny změny týkající se podmínek uvedených v § 14 odst. 2 písm. b) až e).
§ 18
(1) Odpovědnost za škodu způsobenou rybářskou stráží v souvislosti s výkonem její činnosti
podle tohoto zákona a náhradu škody upravuje zvláštní zákon. 17)
(2) Náhrada škody se neposkytne, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním
jednáním oprávněný a přiměřený zákrok rybářské stráže vyvolala, pokud rybářská stráž při takovém
zákroku nepřekročila svá oprávnění.
(3) Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu na
zdraví, náleží jí náhrada škody podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na
zdraví v některých zvláštních případech.
(4) Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu na
věcech, náleží jí náhrada škody. Náhrada škody se poskytne podle zvláštního právního předpisu.
19)
(5) Náhradu škody, kterou způsobila nebo utrpěla rybářská stráž v souvislosti s výkonem
činnosti podle tohoto zákona, poskytne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který
ustanovil rybářskou stráž, s jejímž výkonem činnosti podle tohoto zákona vznik škody souvisí.
(6) Ustanovení o odpovědnosti za škodu se vztahují také na osobu, která škodu způsobila,
nebo utrpěla v souvislosti s pomocí poskytnutou rybářské stráži při výkonu činnosti podle tohoto
zákona nebo na její žádost anebo s jejím vědomím. Náhrada škody se poskytuje podle zvláštních
právních předpisů. 19) Náhradu škody poskytuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, který rybářskou stráž ustanovil."